Disclaimer

“UV Pro Outdoor Fabrics”, de naam, het merk, het logo en elke naam, merk of logo dat daaruit wordt afgeleid, zijn werelwijd beschermd en zijn de exclusieve eigendom van de eigenaar, UV PRO NV.

Deze mogen niet worden gebruikt, in welke vorm dan ook; zonder de uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende eigenaar.

“UV Pro Outdoor Fabrics”, the name, mark, logo and any name, mark or logo derived here from are worldwide registered and exclusively owned by the trademark owner, UV PRO NV.
They may not be used in any manner without the express prior written permission of the trademark owner.

UV Pro beheert en onderhoudt deze website (“Site”) vanuit zijn kantoren in België. Door deze Site te bezoeken, stemt u in met deze Gebruiksvoorwaarden, alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving, en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving. Indien u niet akkoord gaat met en/of weigert gebonden te zijn aan een van deze voorwaarden, mag u deze Site niet bezoeken of gebruiken. Het is verboden deze Site te bezoeken vanuit gebieden waar de inhoud ervan is verboden.

De inhoud van deze Site of van sites die verbonden zijn met deze website wordt uitsluitend verstrekt ter informatie. De inhoud is bedoeld om informatie te verstrekken over UV Pro en de producten die onder dit label worden verdeeld. Het gepubliceerde materiaal is met de grootste zorgvuldigheid verzameld, maar UV Pro staat niet garant of doet geen verklaringen over de nauwkeurigheid, de juistheid of de volledigheid van de inhoud en de informatie op deze Site of andere gelinkte sites. Gebruik van een gekoppelde site is op risico van de gebruiker.

UV Pro behoudt zich het recht voor, naar eigen willekeur en te allen tijde informatie van deze Site of een andere gekoppelde site te wijzigen, veranderen, toe te voegen of te schrappen, met inbegrip van gedeeltes van deze voorwaarden. De informatie op deze Site of een gekoppelde site is het exclusieve eigendom van UV Pro of gelieerde bedrijven en/of derden-licentiegevers.

Alle handelsmerken, handelsnamen of andere auteursrechtelijk beschermde goederen zijn eigendom van UV Pro of zijn filialen. Geen enkel materiaal van deze Site of van sites die gekoppeld zijn aan deze site mag worden gekopieerd, gereproduceerd, heruitgegeven, gepost, verzonden of verdeeld, op welke manier dan ook. U mag geen wijzigingen aanbrengen in deze Site of het logo, met inbegrip van maar niet beperkt tot wijzigingen in kleuren of verhoudingen.

Alle materialen, informatie of andere communicatie die u verzendt naar of publiceert op deze Site worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-eigendom. UV Pro heeft geen verplichting met betrekking tot dergelijke publicaties en zal vrij zijn om de informatie en ander materiaal dat op deze Site is verstrekt of geplaatst te kopiëren, te publiceren, te verdelen of anderzijds te gebruiken voor commerciële en niet-commerciële doeleinden. Het is verboden om op deze site onwettig, bedreigend, lasterlijk of obsceen materiaal te plaatsen of enige ander materiaal dat in strijd is met de wet. Denk eraan dat indien u online informatie verstrekt, deze informatie door anderen verzameld en gebruikt kan worden.

UV Pro streeft ernaar uw informatie en privacy te beschermen, maar kan niet instaan voor de veiligheid van de informatie die u online vrijgeeft; u geeft informatie vrij op eigen risico. UV Pro geeft geen garantie of waarborg dat bestanden, met inbegrip maar niet beperkt tot bestanden op deze Site of op aan deze Site gekoppelde sites, die gedownload kunnen worden, vrij zijn van virussen, wormen of andere codes die besmettelijke of destructieve eigenschappen hebben.

U bent verantwoordelijk voor het implementeren van voldoende procedures en controlepunten om aan uw specifieke eisen inzake accuraatheid van de data-input en -output te voldoen.

Garantie

De leverancier die het UV Pro logo op de door hem verdeelde stoffen aanbrengt, garandeert dat de producten die onder dit logo ("UV Pro fabrics") worden verkocht, niet zullen verkleuren. Deze garantie waarborgt dat UV Pro stoffen niet onbruikbaar worden vanwege kleur- of sterkteverlies bij normaal gebruik en blootstelling, met inbegrip van zonlicht, schimmelvorming en atmosferische chemicaliën, als de stof goed is geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden.

Deze garantie op het niet-verkleuren van UV Pro stoffen is beperkt tot 5 jaar vanaf de datum dat de UV Pro stof het magazijn van de leverancier verlaat (EXW Leverancier) om vervoerd te worden naar een door de koper aangeduide bestemming. Indien de koper niet in staat is om het bewijs te leveren van de bovengenoemde datum, wordt ervan uitgegaan dat de garantieperiode van 5 jaar ingaat op de datum dat de stof het magazijn van de producent heeft verlaten. Deze garantie dekt geen normaal onderhoud en reiniging, schade door verkeerd gebruik of verkeerde installatie. D

e garantie is niet van toepassing op beschadigingen te wijten aan verkeerd gebruik, onopzettelijke brandschade, verzuim, vandalisme, perforatie of overmacht. De leverancier zal uitsluitend nieuwe gelijkwaardige UV Pro stoffen leveren ter vervanging van de stof die onbruikbaar is geworden. Andere kosten in verband met de vervanging van UV Pro stoffen, met inbegrip van arbeidsloon en installatiekosten zijn niet gedekt.

Zonder beperking is UV Pro niet aansprakelijk voor andere schade, schade wegens onbruikbaarheid, schade wegens onderbreking van de bedrijfsvoering, of enige andere incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik of de onbruikbaarheid van de UV Pro stoffen, ook niet indien UV Pro of een andere leverancier van UV Pro stoffen of een vertegenwoordiger van UV Pro schriftelijk of mondeling in kennis is gesteld van dergelijke schade. Andere waarborgen met inbegrip van, zonder beperking, de impliciete handelswaarborgen, de geschiktheid voor een bepaald gebruik, of de niet-schending van intellectuele eigendomsrechten worden niet verleend tenzij deze uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Bevoegde Rechtbank, Plaats en Toepasselijke Wetgeving

Door gebruik van deze website gaat u er vrijwillig mee akkoord dat elke vordering met betrekking tot deze Site of elke informatie op deze Site of in deze voorwaarden uitsluitend beheerst wordt door de Belgische wetgeving. U gaat ermee akkoord dat geschillen die voortvloeien uit uw gebruik van deze Site uitsluitend door de bevoegde rechtbank in Mechelen - België worden behandeld.